ישיבת המקובלים בית אל

בשנים עברו בהם צילום סרטוני וידיאו היה דבר נדיר ולא ייחסו חשיבות לסרטונים מפני שהנגישות אליהם היתה מאוד קשה אבל זכינו לתעד את ענשי הקודש רבותינו שוקדים על דלתות התורה ונהנים מהלימוד , יהי רצון שבזכות שאנו רואים זאת נזכה להתחזק גם אנו ללכת בדרכיהם ולהגות בתורה יומם ולילה